Mixed tours

Tour A-038 Nuratau Mountain Range...Learn tour
Tour E-016 Ornithology...Learn tour
Tour X-001 Ascend to Lenin Peak (H=7134 m)...Learn tour
Tour X-002 Ascent on the Kommunizm (Communism) peak (H=7495 m) and on the Korjenevskaya Peak (H=7105 m)...Learn tour
Tour X-003 Summits of Ak-Su and Karavshin glens...Learn tour
Tour X-025 Rough waters of Oygaing and Pskem...Learn tour
Tour A-019 Aljamskoe Ring...Learn tour
Tour A-021 To Tamerlane’s cavesLearn tour